De Stichting

Achtergrond

The Dreams in Africa Foundation is een stichting, die in september 2010 is opgericht door Noor van Hout. Na tweemaal voor langere tijd in Afrika te hebben gewoond en gewerkt (2007: Zuid- Afrika / 2009: Ghana), hebben dit continent en de unieke ervaringen die Noor er heeft gehad een bijzondere en belangrijke betekenis gekregen in haar leven. In de achtergestelde en onderontwikkelde plattelandsgemeenschappen hebben de mensen haar laten zien dat er altijd hoop, kracht en vertrouwen is, hoe somber, schrijnend en zonder toekomstperspectief de situatie ook is. Daarom is Noor vastbesloten om niet alleen persoonlijk haar steentje bij te dragen, maar ook zoveel mogelijk andere mensen bewust te maken van de nood en behoeften in Afrikaanse onderontwikkelde plattelandsgebieden. De achterliggende gedachte is: ‘samen sta je sterk’, en bereik je automatisch meer! Noor wil stimuleren dat meer mensen zich inzetten voor een betere toekomst van de meest kwetsbare, achtergestelde en hulpbehoevende bevolkingsgroepen (ouders en kinderen) in Afrika. Dit kan ondermeer door deel te nemen aan de programma’s die de stichting initieert. De stichting stelt haar boven alles ten doel dat voor sponsoren en participanten volledig transparant is wat er met hun inzet gebeurt.

Motto: “Dream BIG, aim high and live your dream!”

Samen dromen... Akpeko, dream BIG!

Toelichting: “Overal waar dromen levend zijn, is hoop!”. De mensen in Afrika hebben Noor geleerd en haar laten ervaren dat hun geloof en levensinstelling, een grootse innerlijke kracht naar boven haalt, wat bepalend kan zijn om te (over)leven en je doelen te bereiken. Noor gelooft dat iedereen recht heeft om zijn eigen droom na te leven en de kans moet krijgen deze te verwezenlijken.

Mark, aim high! Kwadzo, live your dream!

Download onze Folder hier!

Organisatiestructuur

Het bestuur van de The Dreams in Africa Foundation bestaat uit:

– Noor van Hout                     Voorzitter
– Bart Vergeer                         Penningmeester
– Nellie van der Kroon         Algemeen bestuurslid
– Roel van Hout                    Algemeen bestuurslid
– Maartje van Leuven          Algemeen bestuurslid

Missie

The Dreams in Africa Foundation heeft als missie het versterken van de pVoorlichting en educatie voor de allerarmsten.ositie van de meest achtergestelde, kwetsbare en hulpbehoevende bevolkingsgroepen (zowel ouders als kinderen, mannen en vrouwen) in ontwikkelingslanden, zodat zij een hogere levensstandaard bereiken.

Doel

The Dreams in Africa Foundation heeft als doel het opzetten en ondersteunen van kleinschalige lokale ontwikkelingsprojecten.

Middelen/ Kernactiviteiten

Dit doel zal kunnen worden bereikt door de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de doelgroep te vergroten. De middelen/ kernactiviteiten die hiervoor worden ingezet zijn;

–         het verbeteren en aanbieden van onderwijs en voorlichting op verschillende gebieden (medisch, ICT, landbouwtechnieken, financieel etc.

Een nieuwe school in Ghana.

–         het verstrekken van microkredieten en studiebeurzen;

–   het ondersteunen en opzetten van sportactiviteiten en zelfvoorzienende projecten.

Het meiden voetbalteamZelfvoorzienende projecten zijn met name gericht op lokaal ondernemerschap. Dit betekent dat lokaal geproduceerde en ontwikkelde producten worden ingezet voor eigen gebruik, zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Tevens worden de producten verkocht op de lokale, nationale en internationale markt. Denk hierbij aan lokale voedselproducten, gegenereerd uit landbouw, tuinbouw, veehouderij en/of bakkerij en (woon-) accessoires, ontwikkeld door lokale vakmensen (bijv. aardewerk, (glazen kralen)kettingen, armbanden, olielampjes, traditioneel geweven stoffen etc.).

Visie/ werkwijze

Ontwikkelingssamenwerking helpt, wanneer er aan enkele belangrijke voorwaarden wordt voldaan:
–          Ten eerste zijn wij van mening dat er meer kan worden bereikt, wanneer in eerste instantie het lokale ontwikkelingsinitiatief (project) kleinschalig wordt opgebouwd en wanneer het doelgebied, wat de hulp moet bestrijken, overzichtelijk en bewerkbaar is. Wij houden hierbij rekening met de bereikbaarheid van de doelgroep en de beschikbare mankracht, waarmee wordt samengewerkt op locatie. Wanneer het ontwikkelingsproject naar behoren loopt kan er stap voor stap naar uitbreiding worden gewerkt.
–          Ten tweede zijn duurzaamheid, continuïteit en ‘empowerment’ (= versterking) belangrijke kernbegrippen in onze manier van werken, die je terugvindt in de lokale projecten, waarmee wij samenwerken. Dit betekent dat wij gericht werken aan het versterken van de lokale mensen (de gemeenschap) in het ontwikkelingsgebied (= ‘empowerment’), zodat zij zelfvoorzienend, zelfredzaam en onafhankelijk worden en uiteindelijk het project zelf kunnen dragen en kunnen voortzetten. Met behulp van educatie, voorlichting en informatieoverdracht kan draagvlakversterking worden verwezenlijkt. Dit is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, aangezien er sterk rekening moet worden gehouden met het ontwikkelings-/ denkniveau (afhankelijk van scholingsachtergrond) en de lokale tradities, gewoonten, normen en waarden van de mensen.
–          Vandaar dat duurzaamheid (als het draagvlak en de draagkracht van de lokale bevolking groot genoeg is) pas kan worden bewerkstelligd, wanneer er vanaf het begin af aan rekening is gehouden met de leermogelijkheden, de lokale, traditionele cultuur en er vraaggericht gewerkt wordt. Hierbij moet je continu aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen, door te blijven controleren (monitoren) of je op de juiste manier aan werk bent. Het initiatief en de ‘wil’ moet niet alleen vanuit de lokale bevolking komen, maar er moet ook actief samengewerkt worden met de lokale mensen.
–          De bemoeienis van buitenaf (Europese invloed) zal in principe altijd van tijdelijke aard zijn, zodat het initiatief vanaf het begin af aan een activerende rol in de lokale gemeenschap zal innemen. In het mooiste geval zal daarom een lokaal persoon de verantwoordelijkheid van het project vanaf het begin af aan dragen en aansturen. Als dit niet het geval is zal de continuïteit van het project bewaakt moeten worden door uiteindelijk een gedegen ‘overdracht’ aan de actief, samenwerkende, lokale partij. Het is hierbij van groot belang om tijdens de gehele samenwerkingsperiode, de lijnen tussen de verschillende actoren zo kort mogelijk te houden, zodat er directe communicatie kan plaatsvinden met de betrokken partijen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het doel is om uiteindelijk een zelfstandig functionerend, lokaal ontwikkelingsproject te hebben staan.

Sleutelwoorden: kleinschalig, empowerment (versterking), duurzaamheid, continuïteit, zelfvoorzienend/-redzaam, draagvlakversterking, educatie, voorlichting, informatieoverdracht, vraaggericht werken, aansluiting, lokale gemeenschap, samenwerking, monitoren, directe communicatie, overdracht, ontwikkelingsproject.

Beleid/ Jaaroverzichten

In ons meerjarenbeleidsplan leest u alles over onze Stichting, onze werkzaamheden en partnerorganisatie (NGO) in Ghana. Daarnaast wordt er inzicht gegeven over onze manieren van sponsorwerving, de inkomsten en uitgaven, de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en doelstellingen voor het komende jaar. In het kader van transparantie naar onze donateurs en sponsoren stellen we tevens onze jaarrekeningen ter inzage beschikbaar.

– Meerjaren Beleidsplan herziene versie 2020

Met eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u contact met ons opnemen via de mail; info@dreamsinafrica.org

Comments are closed.